سیستم وبلاگ دهی,وبلاگ نویسی,دوستیابی,ایران پلاس
نوین تبلیغ > صنعتي > مواد شيميايي > فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی میناتجهیزآریا
آمار وبسایت
تاريخآگهيبازديد
02.31301255
02.30352038
02.29581659
02.28731252
02.27551118
02.2614482
02.256132

بازديدکنندههاي امروز:613
کاربران آنلاين:18
آگهي هاي اين ماه:506
بازديد هاي اين ماه:14594
بازديدهاي اين آگهي:54
بازديدهاي اين زيرگروه:0
بازديدهاي اين گروه:20477
کل بازديدها:400784
کل اعضا:32723
کل آگهي ها:34147


تازه ها
  آب اكسيژنه از كشور تركيه در درصد

err283
گروهها
كامپيـوتر [16]
لوازم [36]
آموزشي [7]
املاک [2]
وسايل نقليه [1]
خدماتي [39]
بازار كار [3]
صنعتي [24]
ارتباطي [1]
شخصي [2]
هنري [1]
Object:table.F
Prompt:No Publicities related


شرح آگهی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی میناتجهیزآریا

شرکت مینا تجهیز آریا با دو دهه فعالیت در زمینه آزمایشگاهی ومواد شیمیایی و ظروف آزمایشگاهی تفلونی در خدمت جامعه آزمایشگاهی کشور می باشد.این شرکت با کادری مجرب در زمینه مواد شیمیایی آزمایشگاهی وتخصصی از معتبرترین برندهای دنیا :Merck-Acros-Sigma,Aldrich-Fluka-Alfa-Panr،کلریدجیوه،کلریدریک،نیتریک اسید،پتاسیم یدید،سولفیدسدیم،ایمیدازول،الومینیوم نیترات،نیترومتان،برمودودکان،تری متوکسی سیلان،دی نیتروبنزن سولفونیک اسید،وینیل بنزن ،دی وینیل بنزن ،یدو متان،کلریدریک،اسیدنیتریک،پلی اتیلن گلایکول،سیلان،سولفات مس،کلرید طلا،متا اکریلیک اسید،باریم نیترات ،باریم کربنات ،سلیکاژل،هگزافلورو2-پروپانول،تری متیل امین،دی مدون،1و10فنانترولین،ایزوپروپیل الکل،نانو ذرات ،دوتره،فنول،بنزن،زایلن،اتیل متیل کتون،اکسیدنیکل،کارل فیشر،فسفروس پنتا اکساید،تری فلورواستیک اسید،نین هیدرین،آنترون،پلی وینیل پیرولیدون،تتراکلرید قلعeac-Scharlauو...اقدام به تهیه و توزیع اقلام ومواد موردنیاز شما می نماید.همکاری با جامعه آزمایشگاهی کشور برگی زرین از افتخارات این شرکت میباشد.در زیر به برخی از مواد شیمیایی و آزمایشگاهی تخصصی موجود شرکت اشاره شده است: حلال هاومواد شیمیایی آزمایشگاهی وصنعتی:آب کروماتوگرافیانواع دوتره(آب دوتره،استون،کلروفرم،دی متیل سولفوکساید،متانول و...)کلروفرم هگزان سولفوریک متانول اتانول کلریدریکاستیک اسیدپرکلریک اسیدفرمالین آب اکسیژنه استوننیتریک دی متیل سولفوکسایددی متیل فرمامیدتولوئنپنتانپترولیوم بنزناستونیتریلهپتان ایزوآمیل الکلان آمیل الکلایزو بوتانولاتیل استاتاتیل اکریلاتاتیلن گلایکول پلی وینیل الکلپلی وینیل پیرولیدونPVPتری اتیل آمین تری اتانول آمین محلولهای بافر4و7و9و10کلیه تیترازول ها(سود- سولفوریک-کلریدریک-بافرها-تیوسولفات سدیم و...)نیترو متاننیترواتانتترا اتیل اورتو سیلیکاتتترا متیل اورتوسیلیکاتسولفات جیوهسولفات نقرهنیترات نقرهکلرید جیوهپالادیم استاتپالادیم کلرایددی مدونمتیل اورانژبرمو کرزول پورپوربرموکرزول گرینبرمو فنل بلواریوکروم بلک تیآسپارژینائوزین بلومتیلن بلو10و1اورتوفنانترولینایندول 3-بوتیریک اسیداورتو تولوئیدیناورسینولآلفانفتیل امینسولفات بروسینفروسنآنتراسنباریم کلرایدباریم پراکسایدفرو سولفات آمونیومفنلانتلانآمونیوم استات آمونیوم کربناتآلومینیوم سولفات6آبهآمونیوم دی هیدروژن فسفات دی آمونیوم هیدروژن فسفاتآمونیوم هپتا مولیبداتآمینوآنتی پیرین آلومینیوم اکسایدسزیم کربناتآلومینیوم پتاسیم سولفاتاستوفنوناستیل استونبنزنفروئین4آمینو نفتول سولفونیک اسیدآنیلیننشاسته(استارچ)برموفرمبروماین(برم مایع)تری سدیم سیتراتهیدروکسیل آمین هیدروکلرایدمورفولینکربن اکتیوچیتوسان پتاسیم یدیدپتاسیم یداتدی سدیم تترابوراتاستات رویپتاسیم کلرایددی فنیل کاربازیدتوئین80،20تری فلورواستیک اسیدنیتروبنزالدهیدبرمو بنزالدهیدتیتانیم تترا کلرایدتیتانیم تری کلرایداولئیک اسیدهیدروکینونلاکتیک اسیدکادمیم سولفاتاکسید منگنزکادمیم نیتراتتریس بازیسیکلوهگزانمحلول هانوسویجزپتاس الکلی3و1ایندان دیون،اتیلن گلایکول دی متااکریلات،پتاسیم برومایدuvasol ، زیرکونیوم اکسی کلراید،نونیل فنل ،هگزامتیلن دی ایزوسیانات،تیونیل کلراید،اتیلن گلایکول دی متا اکریلات،تری متوکسی سیلیل پروپان تیول،زیرکونیوم کلراید،تتراکلریدکربن،بنزوفنون،کلروفرم،اسیدکلریدریک،سدیم بورهیدرید،اکتانول و...

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی ازمایشگاهی مواد شیمایی مرک مواد شیمیایی سیگما آلدریچ حلال شیمیایی کیتوسان نانوذرات کلریدجیوه کلریدریک نیتریک اسید پتاسیم یدید سولفیدسدیم ایمیدازول الومینیوم نیترات نیترومتان برمودودکان تری متوکسی سیلان دی نیتروبنزن سولفونیک اسید وینیل بنزن دی وینیل بنزن یدو متان کلریدریک اسیدنیتریک پلی اتیلن گلایکول سیلان سولفات مس کلرید طلا متا اکریلیک اسید باریم نیترات باریم کربنات سلیکاژل هگزافلورو 2 پروپانول تری متیل امین دی مدون 1و10فنانترولین ایزوپروپیل الکل نانو ذرات دوتره فنول بنزن زایلن اتیل متیل کتون اکسیدنیکل کارل فیشر فسفروس پنتا اکساید تری فلورواستیک اسید نین هیدرین آنترون پلی وینیل پیرولیدون تتراکلرید قلع آب کروماتوگرافی دوتره آب دوتره استون کلروفرم دی متیل سولفوکساید متانول کلروفرم هگزان سولفوریک متانول اتانول کلریدریک استیک اسید پرکلریک اسید فرمالین آب اکسیژنه استون نیتریک دی متیل سولفوکساید دی متیل فرمامید تولوئن پنتان پترولیوم بنزن استونیتریل هپتان ایزوآمیل الکل ان آمیل الکل ایزو بوتانول اتیل استات اتیل اکریلات اتیلن گلایکول پلی وینیل الکل پلی وینیل پیرولیدونPVP تری اتیل آمین تری اتانول آمین محلولهای بافر4و7و9و10 تیترازول سود سولفوریک کلریدریک بافر تیوسولفات سدیم نیترو متان نیترواتان تترا اتیل اورتو سیلیکات تترا متیل اورتوسیلیکات سولفات جیوه سولفات نقره نیترات نقره کلرید جیوه پالادیم استات پالادیم کلراید دی مدون متیل اورانژ برمو کرزول پورپور برموکرزول گرین برمو فنل بلو اریوکروم بلک تی آسپارژین ائوزین بلو متیلن بلو 10و1اورتوفنانترولین ایندول 3-بوتیریک اسید اورتو تولوئیدین اورسینول آلفانفتیل امین سولفات بروسین فروسن آنتراسن باریم کلراید باریم پراکساید فرو سولفات آمونیوم فنل انتلان آمونیوم استات آمونیوم کربنات آلومینیوم سولفات6آبه آمونیوم دی هیدروژن فسفات دی آمونیوم هیدروژن فسفات آمونیوم هپتا مولیبدات آمینوآنتی پیرین آلومینیوم اکساید سزیم کربنات آلومینیوم پتاسیم سولفات استوفنون استیل استون بنزن فروئین 4آمینو نفتول سولفونیک اسید آنیلین نشاسته استارچ برموفرم بروماین برم مایع تری سدیم سیترات هیدروکسیل آمین هیدروکلراید مورفولین کربن اکتیو چیتوسان پتاسیم یدید پتاسیم یدات دی سدیم تترابورات استات روی پتاسیم کلراید دی فنیل کاربازید توئین80،20 تری فلورواستیک اسید نیتروبنزالدهید برمو بنزالدهید تیتانیم تترا کلراید تیتانیم تری کلراید اولئیک اسید هیدروکینون لاکتیک اسید کادمیم سولفات اکسید منگنز کادمیم نیترات تریس بازی سیکلوهگزان محلول هانوس ویجز پتاس الکلی 3و1ایندان دیون اتیلن گلایکول دی متااکریلات پتاسیم بروماید زیرکونیوم اکسی کلراید نونیل فنل هگزامتیلن دی ایزوسیانات تیونیل کلراید اتیلن گلایکول دی متا اکریلات تری متوکسی سیلیل پروپان تیول زیرکونیوم کلراید تتراکلریدکربن بنزوفنون کلروفرم اسیدکلریدریک سدیم بورهیدرید اکتانول


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: minatajhiz_aria@yahoo.com
ایمــیل:
گفتگوي آنلاين:
تلفن:
9197066462
موقعیت: minatajhiz_aria
آدرس: انتهای بلوار کشاورز - خیابان دکتر قریب - تقاطع نصرت - پلاک 160 - واحد 8
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  چهارشنبه 09 مهر 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 02 شهریور 1393
بازديد:


ارسـال پيغـام
تماس بـا: minatajhiz_aria@yahoo.com
در مـورد: فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی میناتجهیزآریا
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به مبايل
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها
ارسال به ياهو مسنجر
 

» خواهشمند است، در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .

بنابراين اين سايت از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها معذور است .
  Loading ...نظر در مورد این آگهی
comments powered by Disqus

آگهي هاي رايگان
01.25تهران

گاز هاي صنعتي و آزمايشگاهي

ما تامين کننده انواع گاز هاي صنعتي و آزمايشگاهي از قبيل هليوم ، هيدروژن ، نيتروژن ، اکسيژن ، آرگون ، دي اکسيد کربن ، مونوکسيد کربن ، متان ، هواي صفر ، کورگون ، مخلوط ...
.01.0زنجان

كلرور روي

ليست محصولات توليدي شركت شيمي صنعت آهنگ1- انواع چربيگير پودر و مايع آهن و آلومينيوم2- كروماته آلومينيوم3- انواع فسفاته (فسفاته آهن , فسفاته روي , فسفاته روي ...


Novintabligh.com
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی نوین رسانه Novinresaneh.Com
novintabligh.com