نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

بازارچه الکترونيکي شرکت توسعه گران نرم افزارآذربايجان

بازارچه الکترونیکی شرکت توسعه گران نرم افزارآذربایجان
معرفی سیستم
این نرم افزار یك نرم افزار تحت وب می باشد كه به صورت یك سایت اینترنتی مجزا بر روی شبكه جهانی اینترنت پیاده ساری خواهد شد و شامل 3 بخش اصلی اعضا، Admin و میهمان می باشد.
اعضا كسانی هستند كه عضو سایت هستند و می توانند از كلیه امكانات سایت استفاده كنند
Admin وظیفه نظارت بر عملیات انجام یافته توسط اعضا را بر عهده دارد
میهما نان كسانی هستند كه عضو سایت نیستند ولی می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در سایت بیابند

نیازمندیهای بخش اعضا
1- عضویت در سایت
1-1- ثبت اطلاعات شخصی عضو
1-2- ثبت اطلاعات كمپانی
1-3- ارسال ایمیل به ایمیل كاری عضو
2- Login
2-1- وارد شدن به سیسنم
2-2- فراموش كردن رمز عبور
3- مدبربت پیغامها
3-1- مشاهده پیغامهای رسیده
3-2- مشاهده پیغامهای ماههای قبل
3-3- امكان مشاهده تعداد پیغامهای جواب داده نشده
3-4- امكان مشاهده تعداد پیغامهای جدید و خوانده نشده
3-5- امكان ارسال پیغام جدید
3-6- امكان ارسال پیغام برای چندین نفر از بین اعضا
3-7- امكان ارسال پیغام به هرزنامه
3-8- امكان مشاهده متن پیغام
3-9- امكان پاسخگویی به پیغام
3-10- امكان پرینت از جزئیات پیغام
3-11- امكان حذف پیغام
3-12- امكان مشاهده پیغامهای رسیده در هرزنامه
4- مدیریت تماسها
4-1- امكان مشاهده لیست تماسها
4-2- امكان اضافه كردن یك یا چند عضو به لیست تماسها
4-3- امكان حذف یك یا چند عضو از لیست تماسها
4-4- امكان ارسال پیغامهای مختلف برای یك یا چند عضو انتخابی از لیست تماسها
4-5- امكان اضافه كردن عضو به لیست تماس پس از ارسال پیغام
4-6- امكان انتخاب یك یا چند عضو از لیست تماسها در هنگام ارسال پیغام


5- مدیریت محصولات
5-1- امكان ارسال محصول جدید
5-2- امكان اضافه كردن عكس محصول در هنگام ارسال محصول جدید
5-3- امكان مشاهده محصولات ارسالی بر اساس وضعیت محصول
5-4- امكان مشاهده جزئیات محصول ارسالی
5-5- امكان ویرایش جزئیات محصولات
5-6- امكان ارسال پیغام برای كمپانی صاحب محصول
5-7- امكان حذف محصول
6- مدیریت درخواستهای خرید
6-1- ارسال درخواست خرید جدید
6-2- تعیین مدت زمان اعتبار درخواست
6-3- تعیین نوع پیشنهاد درخواست خرید
6-4- امكان انتخاب دسته بندی برای هر درخواست
6-5- امكان مشاهده لیست درخواستهای خرید براساس وضعیت
6-6- امكان مشاهده جزئیات درخواست خرید
6-7- امكان ویرایش جزئیات درخواست خرید
6-8- امكان حذف درخواست خرید
6-9- امكان ارسال مجدد درخواستهای خرید بدون اعتبار
6-10- امكان ارسال پیغام به كمپانی ارسال كننده درخواست خرید
7- مدیریت درخواستهای فروش و یا نمایندگی
7-1- ارسال درخواست فروش جدید
7-2- انتخاب دسته بندی برای هر درخواست فروش
7-3- تعیین مدت اعتبار برای درخواست فروش
7-4- انتخاب محصول برای ارسال درخواست فروش جدید
7-5- امكان مشاهده جزئیات درخواست فروش و یا نمایندگی
7-6- امكان ویرایش جزئیات درخواست فروش یا نمایندگی
7-7- مشاهده لیست و تعداد درخواستهای فروش یا نمایندگی
7-8- امكان حذف درخواست فروش یا نمایندگی
7-9- امكان ارسال مجدد درخواست فروش بدون اعتبار
7-10- امكان ارسال پیغام برای كمپانی ارسال كننده درخواست فروش یا نمایندگی
8- مدیریت اطلاعات شخصی و كمپانی
8-1- امكان تغییر اطلاعات شخصی
8-2- امكان تغییر اطلاعات كمپانی
8-3- تغییر رمز عبوری
9- جستجوی عمومی
9-1- جستجوی كلمه مورد نظر بر اساس نام كمپانی در بین همه دسته بندیها
9-2- جستجوی كلمه مورد نظر بر اساس نام محصول در بین همه دسته بندیها
9-3- جستجوی كلمه مورد نظر بر اساس درخواستهای فروش یا نمایندگی در بین همه دسته بندیها
9-4- جستجوی كلمه مورد نظر بر اساس درخواستهای خرید در بین همه دسته بندیها
9-5- جستجوی كلمه مورد نظر بر اساس نام كمپانی در بین دسته خاص
9-6- جستجوی كلمه مورد نظر بر اساس نام محصول در بین دسته خاص
9-7- جستجوی كلمه مورد نظر بر اساس درخواستهای فروش یا نمایندگی در بین دسته خاص
9-8- جستجوی كلمه مورد نظر بر اساس درخواستهای خرید در بین دسته خاص
9-9- مشاهده نتایج جستجو براساس نام کمپانی و اولویت کمپانی
9-10- مشاهده جزئیات کمپانی انتخابی از بین نتایج کمپانی های نمایش داده شده
9-11- امکان ارسال پیغام گروهی یا تکی برای کمپانی های مشاهده شده از بین نتایج
9-12- امکان مشاهده محصولات مربوط به کمپانی انتخابی از میان کمپانی های یافت شده
9-13- - امکان مشاهده درخواستهای خرید و فروش کمپانی انتخابی از میان کمپانی های یافت شده
9-14- امکان مشاهده نتایج جستجو بر اساس درخواستهای فروش و اولویت درخواست فروش
9-15- امکان مشاهده جزئیات درخواست عفروش انتخابی از بین نتایج یافت شده برای درخواستهای فروش
9-16- امکان ارسال پیغام برای کمپانی ارسال کننده درخواست فروش
9-17- امکان مشاهده جزئیات کمپانی ارسال کننده درخواست فروش
9-18- امکان مشاهده محصولات و جزئیات محصولات کمپانی ارسال کننده درخواست فروش
9-19- امکان مشاهده درخواستهای خرید کمپانی ارسال کننده درخواست فروش
9-20- امکان مشاهده نتایج جستجو براساس درخواستهای خرید و اولویت درخواستهای خرید
9-21- امکان مشاهده جزئیات درخواست خرید انتخابی از بین نتایج یافت شده برای درخواست خرید
9-22- امکان ارسال پیغام برای کمپانی ارسال کننده درخواست خرید
9-23- امکان مشاهده محصولات و جزئیات محصولات کمپانی ارسال کننده درخواست خرید
9-24- امکان مشاهده جزئیات کمپانی ارسال کننده درخواست خرید
9-25- امکان مشاهده درخواستهای فروش مربوط به کمپانی ارسال کننده درخواست خرید
9-26- امکان مشاهده نتایج جستجو براساس محصولات و اولویت محصولات
9-27- امکان مشاهده جزئیات محصول انتخابی از بین نتایج یافت شده
9-28- امکان ارسال پیغام برای کمپانی تولید کننده محصول
9-30- امکان مشاهده جزئیات کمپانی تولید کننده محصول
9-31- امکان مشاهده سایر محصولات کمپانی تولید کننده محصول
9-32- امکان مشاهده درخواستهای خرید کمپانی تولید کننده محصول
9-33- امکان مشاهده درخواستهای فروش کمپانی تولید کننده محصول
10- جستجوی پیشرفته
10-1- جستجوی پیشرفته براساس درخواست فروش یا نمایندگی و زمان اعتبار در بین همه دسته بندیها
10-2- جستجوی پیشرفته براساس درخواست فروش یا نمایندگی و زمان اعتبار در یک دسته خاص
10-3- جستجوی پیشرفته براساس درخواست خرید و زمان اعتبار در بین همه دسته بندیها
10-4- جستجوی پیشرفته براساس درخواست خرید و زمان اعتبار در یک دسته خاص
10-5- جستجوی پیشرفته براساس محصول در بین همه دسته بندیها
10-6- جستجوی پیشرفته براساس محصول در یک دسته خاص
10-7- جستجوی پیشرفته براساس کمپانی در بین همه دسته بندیها
10-8- جستجوی پیشرفته براساس کمپانی در یک دسته خاص
10-9- مشاهده نتایج جستجو
10-10-امکان ارسال پیغام


نیازمندیهای بخش Admin
1- امکان مشاهده نام کمپانی
2- امکان مشاهده کمپانی ها بر اساس وضعیت کمپانی
3- امکان مشاهده اعضا براساس وضعیت عضو
4- امکان مشاهده مکان کمپانی
5- امکان مشاهده جزئیات اعضا
6- امکان تغییر وضعیت عضو
7- امکان مشاهده جزئیات کمپانی
8- امکان تغییر وضعیت کمپانی
9- امکان مشاهده لیست محصولات هر عضو
10-امکان مشاهده جزئیات هر محصول
11-امکان تغییر وضعیت هر محصول
12-امکان مشاهده لیست درخواستهای خرید هر کمپانی
13-امکان مشاهده جزئیات درخواست خرید
14- امکان تغییر وضعیت درخواست خرید
15- امکان مشاهده لیست درخواستهای فروش هر کمپانی
16- امکان مشاهده جزئیات درخواستهای فروش
17- امکان تغییر وضعیت درخواستهای فروش
18- امکان مشاهده لیست پیغامهای هر عضو
19- امکان مشاهده جزئیات پیغامهای هر عضو
20- امکان ارسال پیغام گروهی یا تکی برای اعضا سایت
21-مشاهده جستجوهای انجام شده توسط هر عضو
22-امکان مشاهده زمان ligin شدن هر عضو یا کمپانی


نیازمندیهای بخش میهمان
1- جستجوی عمومی بدون ارسال پیغام
2- جستجوی پیشرفته بدون ارسال پیغام
3- جهت ارسال پیغام بایستی عضو سایت شوند

تلفن تماس:04113360772
نشانی:
تبریز خیابان آزادی نبش گلگشت پارک علم وفناوری واحد تحقیق وتوسعه شرکت توسعه گران نرم افزارآذربایجان
وب سایت ها: www.asd.ir, www.kiosk.ir www.hamyan.ir,
info@asdco.ir
- نمایندگی HP - نمایندگی HP - نمایندگی HP - نمایندگی HP - نمایندگی HP - نمایندگی HP - جدید ف ی ل ت ر ش - نمایندگی HP - نمایندگی HP


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: شرکت توسعه گران نرم افزارآذربایجان
ایمــیل:
تلفن:
04113360772
موقعیت: آذربايجان شرقي
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 97
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: شرکت توسعه گران نرم افزارآذربایجان
در مـورد: بازارچه الکترونيکي شرکت توسعه گران نرم افزارآذربايجان
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com