نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

شبيه سازي باجواب دقيق همراه گزارشكار

1- شبیه سازی مقالات زیر ، با جواب كاملا دقیق به همراه گزارش كار : • روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژ شبکه توزیع شعاعیSimple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• كنترل سرعت ماشین های با مغناطیس دائمSpeed Control of a Permanent Magnet Synchronous Machine Powered by an Inverter Voltage Moment Approach(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• مقایسه PSS ، SVC وStatcom برای میراسازی نوسانات سیستم قدرتComparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• نگرشی بر طراحی PSSبرای بهبودپایداری گذراازطریق میراکردن اضافی فرکانس های پایین معمولیAn Approach to PSS Design for Transient Stability Improvement through Supplementary Damping of the Common Low-Frequency(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت(PSS) با NSGA وبا كمك كنترل فازیDesign an Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based on Fuzzy Logic Principle(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• طراحی پایدار ساز سیستم قدرت در مد گسسته با كنترلر فازیA FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• طراحی كنترل – بار فركانس(LFC) با بهینه سازی انبوه ذره (PSO) در یك سیستم قدرتImproved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System (به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• تحلیل كامل و دقیق یك سیستم قدرت با استفاده از مت پاور(MATPOWER)Power System Analysis Courses using MATPOWER(به همراه فایل شبیه سازی شده و جواب كاملا دقیق و منطبق با مقاله)• تلاقی ماتریس ها بر اساس روش LMP( الگوریتم و كاربرد )Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm and Applications(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده به صورت كاملا دقیق)• كنترل گشتاور موتورهای DC بدون جاروبك با كاهش جریان راه اندازی توسط كنترل فازیDirect Torque Control of Brushless DC Motor Drives with Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller(به همراه فایل شبیه سازی شده و جواب كاملا دقیق و منطبق با مقاله )• الگوریتم PSO در سیستم های مقاوم فازی هم راستا با كنترلر توزیع شدهParticle Swarm Optimization of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller (به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• آنالیز عدم تمركز بر كنترل بار – فركانس و تنظیم آن برای نواحی چند گانه سیستم قدرتDecentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• تحلیل پایداری سیستم قدرت با توجه به محدودیت های خروجی AVR و PSS Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تك ماشینه متصل به شین بینهایت با روش كنترل مد لغزشی(Sliding Mode) به همراه گزارش كار كامل و فایل دقیق شبیه سازی شده و فایل پاورپوینت برای ارائهRelay-Free Sliding Mode Control Technique based Power System Stabilizer for Single Machine Infinite Bus System(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)2- شبیه سازی انواع ماشین ها در حالت گذرا و دائم :ماشین های جریان مستقیم(DC) شامل منحنی های گشتاور(الكتریكی –مكانیكی یا بار) – جریان و ولتاژ آرمیچر –جریان و ولتاژ تحریك - سرعت برای هریك از ماشین های زیر:• شنت(Shunt) • سری (Series)• خود تحریك یا تحریك مستقل(Self_excited) • كمپوند شنت كوتاه(Short_Compound) • كمپوند شنت بلند(Long_Compound)• مغناطیس دائم(PM –Permanent magnet)ماشین های جریان متناوب (AC) شامل منحنی های دقیق گشتاور(الكتریكی –مكانیكی یا بار) – جریان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوری – سرعت برای هریك از ماشین های زیر :• ماشین القایی (induction_machine) • ماشین بدون جاروبك (brushless_machine- در دوحالت كاركرد عادی و تغییر ناگهانی بار• ماشین سنكرون(synchronous machine) برای ژنراتورهای آبی و ژنراتورهای بخار – برای هركدام ، در دوحالت كاركرد عادی و تغییر ناگهانی بارهمچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تئوری جامع ماشین نوشته کروس یا کروز(Paul C. Krause3- پروژه های درس بهره برداری سیستم های قدرت پخش بار اقتصادی بار(Economic Dispatch) با روش های زیر همراه با تلفات و بدون تلفات :• به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method • به روش گرادیان نوع اول (First Gradient Method) • به روش گرادیان نوع دوم (Second Gradient Method) • به روش نیوتن (Newton’s Method) • به روش دینامیکی (Dynamic Programming) • قرار گرفتن در مدار Unit Commitment))• پخش بار احتمالی(Probability Dispatch)پخش بار (Load Flow) به روش های مختلف :• به روش پخش بار DC (DC Method)• به روش پخش بار نیوتن رافسون ( Newton Raphson Method )• به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method )• به روش پخش بار مجزای سریع ( Fast Decoupled Method )• به روش پخش بار گوس سایدل – گوس سیدل ( Gauss–Seidel method)• به روش پخش بار DC (DC Method)• قابلیت اطمینان در سیستم قدرت• شبیه سازی كنترل خودكارتولیدباسیمولینك باكنترل اولیه-ثانویه ( AGC )• همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تولید ،بهره برداری وكنترل در سیستم های قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-wollenberg)4- پروژه درس كیفیت توان (Power Quality) • ناحیه آسیب پذیری (vulnerability)شبیه سازی شده با Digsilent(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)5- پروژه های درس رله و حفاظت پیشرفته- رله وحفاظت دیجیتال (Advanced Protection Relay)• بررسی اثر DVR بر روی حفاظت رلهResearch of the Effect for Relay Protection Based on DVR(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• بررسی اثر Statcom بر روی حفاظت رلهResearch of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• تولید پراكنده و اثرات آن بر روی حفاظت های اضافه جریان سیستم توزیعIn distribution DG's and they Effect in Overcurrent Protection(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)6- پروژه های درس كنترل توان راكتیو (Reactive Power Control )– ادوات فكتس(FACTS)• طراحی و شبیه سازی UPQC جهت بهبود کیفیت توان و انتقال انرژی باد به شبکهDesign and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Wind Energy to Grid(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)• مدیریت توان راكتیو در سیستم های قدرت نامنظم با توجه به پایداری ولتاژ با الگوریتم ( PSO )REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)7- ترجمه كتاب : كاربرد كنترل مقاوم در سیستم قدرتRobust Control in Power Systems ) )نویسندگان : بیکاش پال و بالارکو چادهوری(BIKASH PALو BALARKO CHAUDHURI )• شبیه سازی یك كنترل بار –فركانس(LFC) در سیستم قدرت و مقایسه آن با كنترل مقاوم همراه با تحلیل دقیق آن در دیاگرام های بود (بد) و مكان هندسی ریشه ها (Bode & Rlocus )Robust analysis and design of load frequency controller for power systems(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق و فایل پاورپوینت جهت ارائه )8- طراحی کنترل کننده مقاوم، برای موتور مغناطیس دائم سنکرون(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)9- تعیین ضرائب PID با كمك روش زیگلر نیكولز( ziegler-nichols_PID )به همراه فایل شبیه سازی شده یك پروسه های صنعتی(فلومتر و...)به همراه گزارش كار كامل10- تعیین ضرائب PID با كمك روش فیشر( Fisher_PID ) به همراه فایل شبیه سازی شده پروسه های صنعتی (فلومتر و...)به همراه گزارش كار كامل11- شبیه سازی توربین بادی با كمك نرم افزار FAST(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)12- شبیه سازی ژنراتور سنکرون به همراه سیستم انتقال و شین بی نهایت(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)13- شناسایی سیستم¬ها :• شناسایی سیستم¬ها با استفاده از روش نیوتون (لونبرگ-ماركواردت)• طراحی كنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیك• تولید سیگنال¬های گسسته¬ی PRBS• شناسایی سیستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسی• شناسایی سیستم متغییر با زمان با روش RLS برای یک ژنراتورسنکرون(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)14- شبیه سازی توربین های بخار و آّبی به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator)، گاورنر(Governor) ، سیستم تحریك(Exciter) ، بار (Load)، با/بدون پایدارساز سیستم قدرت (With / without PSS)(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)15- شبیه سازی های كتاب كندور (Kondur)16- شبیه سازی مدل هفرون –فیلیپس ((Heffron & Phillips به همراه گزارش كار كامل كامل و جواب دقیق• محاسبه ضرایب K1 تا K6 برای مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)17- تحلیل مدهای پیچشی در سیستم های قدرت(Mode torsional (Analysis Torsional Mode in power system (به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)18- مدل سازی AVR در سیستم قدرتAVR Modeling in power system(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)19- ترجمه یك كتاب درمورد سلول های خورشیدی ( Solar Cell )و سیستم های فتوولتائیك (Photovoltaic )20- ارزیابی امنیت استاتیكی سیستم قدرت به كمك MACHINES SUPPORTVECTOR(SVM)• ارزیابی امنیت شبكه سیستم قدرت• ماشین های بردار پشتیبان(SVM ) به همراه فایل های MATLAB • استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR برای بدست آوردن حالت سیستم قدرت21- مقاله بازار برق با عنوان :راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برقA demand response based solution for LMP management in power markets(به همراه گزارش كار كامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت كاملا دقیق)
دینامیک سیستم های قدرت - كنترل توان راكتیودرسیستم های قدرت - بهره برداری ازسیستمهای قدرت پیشرفته - تئوری جامع ماشین های الکتریکی - کیفیت توان - مباحث ویژه در قدرت(ریز شبكه) - تولید پراکنده (DG) - الكترونیك قدرت - ادوات انتقال قابل انعطاف FACTS - کنترل مدرن


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: مصطفي
ایمــیل:
تلفن:
09171077665
موقعیت: تهران
آدرس: mostafazare65@gmail.com
قیمت: لطفا تماس بگيريد
تاریخ ثبت آگهی:  سه شنبه 06 آبان 1393
تاریخ انقضای آگهی:  دوشنبه 06 تیر 1418
تاريخ بروز رساني:  شنبه 24 مهر 1395
بازديد: 52
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: مصطفي
در مـورد: شبيه سازي باجواب دقيق همراه گزارشكار
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

آگهي هاي اين شخص

تدريس خصوصي دروس تخصصي برق و رياضيات كليه رشته ها


تدريس خصوصي و گروهي برق و الکترونيکدر کليه مقاطع کارداني - کارشناسي - کارشناسي ارشد: معادلات ديفرانسيل و انتگرال رياضيات مهندسي تحليل مدارهاي الکتريکي 1 و2 ماشين هاي ...

تهران - 07/24

شبيه سازي باجواب دقيق همراه گزارشكار


1- شبيه سازي مقالات زير ، با جواب كاملا دقيق به همراه گزارش كار : • روش هاي ساده و موثر براي تخمين حد بارپذيري وپايداري ولتاژ شبکه توزيع شعاعيSimple and efficient method for steady-state ...

تهران - 07/24


برو بالا
novintabligh.com