نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

استاداعظمريکي(گراندمستر)

جنگ هفتادودوملت راهمه راعذربنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
درپی اطلاع رسانی گسترده ای که توسط برخی از اساتیدریکی درخصوص گراندمستری یاهمان استادی اعظم ریکی دراینترنت یابه گونه های دیگرمنتشرشد،لذااین توضیحات مختصرجهت روشن شدن حقایق تقدیم میگردد.
درمقالات منتشرشده سخن ازگونه های مختلف استادی اعظم شده است(درورزشهای رزمی و...)که تاییدشده است دراینگونه رشته هااستادی اعظم وجودداردواین وحی منزل دردیگرسیستمهای درمانی یا...وجودنداشته وغیرقابل قبول میباشد.یابه گونه دیگرتوسط یکی ازدوستان خوب بعدازافشاگری یکسری مدارک تقلبی ارائه شده فردی ازاساتیدریکی، که اتفاقا گراندمستری هم تدریس میکردند (اینجانب تاییدوتکذیبی درخصوص این گواهینامه ها ندارم). باردیگر استادی اعظم ریکی هم زیرسوال رفته است.یابه قولی گفته شده هیچ استاد ریکی معتبری استادی اعظم رایاتاییدنمیکندویاخودرااستاداعظم نمینامند.(اشاره به پاتریک زیگلرواوله گابریل سن) ،بازهم دلیلی ازوجودیاانکاراین سیستم ازریکی نیست.زیراچه بساهمین اساتیدنام برده شده هم دوره گراندراگذرانده باشندولی باتوجه به اینکه خودشان صاحب نام وصاحب سبک یاسبکهائی در ریکی هستندترجیه دهندازسبکهای ارائه شده خودصحبت به میان آورده ولزومی به نام بردن سیستمهای دیگرریکی نمیبینند.بایداشاره شودکه استادگابریل سن، ریکی اسوئی جدیدی رادرسالهای گذشته تدریس مینمودندکه تکنیکهای این سیستم کاملامانندکندالینی ریکی میباشدوتاکیدزیادی نیزنسبت به قدرتمندبودن این نوع ازریکی داشتندولی میبینیم که درچندسال اخیرنامی ازاین کارگاه به میان نمی آورندحتی درسایتشان ریکی اسوئی رانیزتبلیغ نکرده وتدریس نمیکنند.یاجناب استادویلیام لی رند باتوجه به اینکه در سیستم های بسیارزیادی ازریکی استادهستند واتفاقادرچندین دوره ازگراندمستری هم نام ایشان درردیف اساتید،استادی اعظم آمده است(نام ایشان به همراه چنداستادقبل وبعدازایشان درانتهاارائه میگردد). ولی بازهم اسمی ازتدریس این سیستم ریکی نمیبرند.یادآورمیشود اینکه اساتیدبنام ریکی باتوجه به گذراندن گراندمستری به هردلیل خودراگراند بنامندیانه،توجیهی دروجودیاانکاراین سری ازکارگاه های ریکی نیست.ازطرفی دردنیای بزرگ ریکی وسیستمهای ویژه وابسته به آن شاهدوجود سبکهاوکارگاههای بسیارزیادومتنوعی مثل: سیستمهای شمنی، رونها،فرشتگان، استفاده ازسنگهاورنگها،جادوهاوانرژی حیوانات،که دراین اواخرسیستمهای ریکی سگ وگربه هم تدریس میشود (به شوخی عرض شد زیراسبکهای وابسته به انرژی حیوانات نیزبسیارقدرتمندهستند). چراباید اساتیدعزیزهمه آنچه نام برده میشودراپذیرفته باشندولی به محض اینکه صحبت ازکارگاههای گراندیااستادی اعظم به میان می آید،بایداختلافات شخصی شان راچماقی برسراین سری ازکارگاههای فوق العاده ریکی زده ودیگران رانیزازاین موهبت محروم کنند.( ذوق این باده ندانی به خداتانچشی)
لازم به ذکراست ،همان گونه که ازاسم این دوره خاص ازریکی انتظارمیروددرهرمرحله اساتید با سمبلهای خاصی همسومیشوند که، پالایش وتعالی شخصیتی وروحی روانی رابه دنبال خواهدداشت.وبه طورکلی درپی ایجادمعنویت برای اساتیدریکی میباشد.ازآنجاکه بشردرهمه حال به دنبال رسیدن به کمال وتعالی میباشدواین راه هرگزمحدودیا بسته نشده است ،لذااگرچه اساتیدگذشته تاکیدبرعدم شرط معنوی بودن معلمین ریکی داشتند،ولی به مرورشاهدارائه روشهائی برای هرچه بهترشدن وبهتربودن هستیم.
به هرصورت باادای احترام به نظرهمه اساتیدعزیزوپیشکسوت ریکی ،میتوانیدبرای آشنائی بادوره های استادی اعظم که توسط اساتیدمعروف درهمه جای دنیاتدریس شده و میشود، به سایت http://reiki4u.ir مراجعه فرموده وماراازنظرات خودمطلع فرمائید. دوستداروعلاقمند ریکی - عباس پوریوسفی
Lineage - Mikao Usui - Chujiro Hayashi - Hawayo Takata – Phyllis Lei Furumoto - Pat Jack - William Lee Rand
Johnny De’ Carli - Felix Korbla Akorli - Everton Cardos -, Arykerne Ribeiro -Petro K. Yankani - Andrew Brocklebank - ....
ریکی - استاداعظم - کارونا - سیچیم


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: عباس پوریوسفی
ایمــیل:
تلفن:
09113948250
موقعیت: مازندران
آدرس: تنکابن
قیمت: مراجعه به سایت
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 27
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: عباس پوریوسفی
در مـورد: استاداعظمريکي(گراندمستر)
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com