نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

مجموعه سوالات کنکور سراسري کارشناسي ارشد سال 88 به همراه کليد فقط 2000 تومان

مجموعه سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 88 به همراه کلید فقط 2000 تومان

لیست رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ كارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی

1101 زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌
1102 مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی
1103 سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی
1104 مجموعه زبان‌عربی
1105 مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی
1106 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1107 مجموعه‌ تاریخ
1108 مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی
1109 فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌
1110 مجموعه‌ زبان‌شناسی
1111 الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌
1112 الهیات و معارف ‌اسلامی‌ - فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌
1113 الهیات و معارف‌ اسلامی - فلسفه ‌ و كلام ‌ اسلامی ‌ 1114 مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی
1115 الهیات و معارف‌ اسلامی - فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌)
1116 مجموعه فلسفه‌
1117 مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌
1118 مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2
1119 علوم‌ كتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌ 1120 مجموعه‌ زبان‌ فرانسه
1121 مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی
1122 مجموعه زبان‌ روسی‌
1123 مجموعه علوم تربیتی 3
1124 مجموعه‌ زبان‌ آلمانی
1125 مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی
1126 مجموعه‌ حقوق‌
1127 مجموعه ایرانشناسی
1128 آموزش زبان ژاپنی
1130 مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل
1132 باستان‌ شناسی‌
1133 مجموعه‌ روانشناسی
1134 حسابداری‌
1137 مجموعه مطالعات‌ زنان
1138 علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌ 1139 مددكاری‌ اجتماعی ‌ 1140 پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌
1142 مجموعه‌ مدیریت‌
1146 برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست
1148 مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌


لیست رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ كارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

1201 مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌
1202 مجموعه ‌‌ژئوفیزیك و ‌هواشناسی‌
1203 مجموعه‌ شیمی‌
1204 فیزیک و نانو فیزیك
1206 مجموعه زیست شناسی
1207 مجموعه‌ آمار
1208 مجموعه‌ ریاضی عصر جمعه صبح شنبه
1208 مجموعه‌ ریاضی
1209 علوم‌ كامپیوتر
1216 مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی - زیست‌ شناسی دریا
1217 علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ - فیزیك‌دریا
1218 مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌


رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ كارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

1251 مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر جمعه
1251 مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح شنبه
1253 مجموعه ‌مهندسی‌ نفت
1255 ‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر
1256 مجموعه مهندسی معماری كشتی
1257 مهندسی‌ شیمی‌
1258 مهندسی ‌شیمی - مخازن‌ هیدروكربوری
1259 مهندسی‌ صنایع‌ - مهندسی‌ صنایع‌
1260 مهندسی صنایع‌
1262 مدیریت در سوانح طبیعی
1263 مهندسی ‌عمران - نقشه‌برداری
1264 مجموعه ‌مهندسی ‌عمران
1267 مجموعه‌ مهندسی‌ مكانیك‌
1268 مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌
1272 مجموعه‌ مهندسی‌ مواد
1273 مهندسی مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوری)
1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT
1277 مجموعه‌ مهندسی ‌كامپیوتر عصر جمعه
1277 مجموعه‌ مهندسی ‌كامپیوتر صبح شنبه
1279 مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا
1283 مهندسی ‌‌نساجی‌ - تكنولوژی ‌نساجی‌
1284 مهندسی‌ نساجی - شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌
1285 مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتكنولوژی‌ - مهندسی داروسازی
1286 مهندسی‌ پلیمر - صنایع‌ رنگ‌
1287 مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌
1288 مدیریت‌ نساجی‌
1289 مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز
1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون
1291 مهندسی مكاترونیك
1292 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی


رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ كارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

1301 مهندسی منابع طبیعی
1302 مهندسی كشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب)
1303 مهندسی كشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تكنولوژی بذر)
1304 مهندسی كشاورزی - اقتصاد كشاورزی
1305 مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی
1306 مهندسی كشاورزی - ترویج و آموزش كشاورزی
1307 مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
1308 مهندسی كشاورزی - علوم خاك
1309 مهندسی كشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور)
1310 مهندسی تولیدات گیاهی
1311 مهندس منابع طبیعی - شیلات
1312 مجموعه مهندسی منابع طبیعی
1313 مهندسی كشاورزی - علوم و صنایع غذایی
1314 مهندسی كشاورزی - حشره‌ شناسی كشاورزی
1315 مهندسی كشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
1317 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1319 مهندسی كشاورزی - مكانیك ماشینهای كشاورزی
1320 هواشناسی كشاورزی
1321 مهندسی ‌منابع‌ طببیعی - مدیریت مناطق بیابانی
1322 مهندسی كشاورزی - مكانیزاسیون كشاورزی
1323 مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی
1324 مهندسی كشاورزی - بیوتكنولوژی در كشاورزی
1325 مهندسی كشاورزی - توسعه روستایی
1326 مهندسی كشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز
1327 مدیریت كشاورزی


رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ كارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

1350 برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌
1351 طراحی‌ شهری
1352 مجموعه معماری
1353 مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای‌ تاریخی
1357 كارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی
1358 تصویر متحرك (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عكاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی
1359 پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی
1360 مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌
1361 مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تكنولوژی معماری، انرژی معماری


رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ كارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی

دانشگاه تربیت مدرس


1401 علوم تشریحی - آناتومی
1403 بیو شیمی بالینی
1408 فیزیوتراپی
1410 مامایی (فقط خواهران‌) ‌ 1411 ایمنی شناسی پزشكی
1413 انگل شناسی
1416 فیزیولوژی‌
1420 بیوتكنولوژی‌ پزشكی‌
1501 انگل شناسی دامپزشکی

++++++++++++++++++++++++

هزینه ارسال سوالات هر رشته به ایمیل ادرس شما

فقط 2000 تومان


( ارسال سوالات به ایمیل ادرس شما ) در کمترین زمان ممکن

در صورت تمایل به خرید اسم رشته درخواستی یا کد

رشته را به همراه ایمیل ادرستان به شماره موبایل

09143099483 ارسال (SMS ) کنین تا شرایط خرید به

ایمیل آدرستان فرستاده شود

*********************************************************************************************************

فروشگاه اینترنتی تبریز پی سی مارکت

با امکان خرید پستی ( پرداخت بعد از تحویل )

http://www.tabpcmarket.ir

سوالات کنکور سراسری ارشد 88 - سوالات کنکور سراسری 87 رشته برق - سوالات کنکور سراسری 87 رشته برق - سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 86 - سوالات کنکور سراسری 87 رشته برق - سوالات کنکور سراسری 87 رشته برق - سوالات کنکور سراسری 87 رشته برق - منابع کارشناسی ارشد آموزش زبان 88 - تولیدات گیاهی منابع ارشد - سوالات کنکور سراسری 87 رشته برق


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: VAHID
ایمــیل:
تلفن:
09143099483
موقعیت: ایران
آدرس:
قیمت: 2000
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 1108
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: VAHID
در مـورد: مجموعه سوالات کنکور سراسري کارشناسي ارشد سال 88 به همراه کليد فقط 2000 تومان
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com