نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

آموزش شبکه | آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه

آموزش شبکه | آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات شبکهجهت اطلاع از شروع دوره آمــوزش با شماره های زیر تماس بگیرید:http://www.tamiraat.com/?office/pages/network-trainingتلفن: 02188909606موبایل: 09102148442تهران. میدان ولیعصر. مجتمع ایرانیان. طبقه هشتم. واحد پنجمرکز آموزشهای کامتک در حال برگزاری دوره آموزش شبکه می باشد ؛ برخی از عناوینی که در طول دوره آموزش شبکه به کارآموزان آموزش داده میشود :امتحاناتList of all Microsoft Certifications:دوره آموزش MCDBA70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005 (9 Case Studies)دوره آموزش MCP70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environmentدوره آموزش MCSA70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructureدوره آموزش MCSD .NET70-553(CSHARP) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt170-553(VB) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt170-554(CSHARP) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt270-554(VB) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt2دوره آموزش MCSE70-089 - Planning, Deploying, and Managing Microsoft Systems Management Server 200370-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 200670-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional70-282 - Microsoft Designing, Deploying, and Managing a Network Solution for a Small- and Medium-Sized Business70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft 2003 Server70-285 - Microsoft Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-297 - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network70-350 - Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 200470-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005 دوره آموزش MCAD .NET70-551(CSHARP) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Dvlpr by Using the MS.NET Frmwk70-551(VB) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Dvlpr by Using the MS.NET Frmwk70-552(C++) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Wdws Dvlpr by Using MS.NET Frmwk70-552(CSHARP) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Wdws Dvlpr by Using MS.NET Frmwk70-552(VB) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Wdws Dvlpr by Using MS.NET Frmwkدوره آموزش MCSA 200370-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 200670-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2003 Server70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Networkدوره آموزش MCSE 200370-089 - Planning, Deploying, and Managing Microsoft Systems Management Server 200370-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 200670-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional70-281 - Planning, Deploying, and Managing an Enterprise Project Management Solution70-282 - Microsoft Designing, Deploying, and Managing a Network Solution for a Small- and Medium-Sized Business70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2003 Server70-285 - Microsoft Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD Infrastructure70-297 - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure 70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network70-350 - Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 200470-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005 (9 Case Studies)70-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuringدوره آموزش MCSE 2003 Security70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD Infrastructure70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Networkدوره آموزش MCDST70-271 - Microsoft Supporting Users and Troubleshooting a MS Windows XP OS70-272 - Supporting Users and Troubleshooting Desktop Applications70-621 - Pro: Upgrading your MCDST Certificationدوره آموزش MCSE 2003 Messaging70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2003 Server70-285 - Microsoft Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD Infrastructure70-297 - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure 70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Networkدوره آموزش MCITP70-236 - TS:Configuring Exchange Server 200770-237 - PRO:Designing Messaging Solutions with MS Exchange Server 200770-238 - Pro: Deploying Messaging Solutions w/MS Exchange Server 200770-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 200570-442 - PRO: Designing and Optimizing Data Access by Using Microsoft SQL Server 2005 70-443 - PRO: Designing a Database Server Infrastructure by Using Microsoft SQL Server 2005 70-444 - Optimizing and Maintaining a Database Administration Solution by Using SQL Server 200570-446 - PRO:Design a Business Intelligence Infrastrure Usi MS SQL Server 200570-447 - UPGRADE: MCDBA Skills to MCITP Database Administrator by Using Microsoft SQL Server 200570-621 - Pro: Upgrading your MCDST Certification70-622 - Pro:Microsoft Desktop Support-Enterprise70-623 - Pro:Microsoft Desktop Support Consumer70-633 - TS: Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects70-640 - TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring70-643 - TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring70-646 - PRO: Windows Server 2008, Server Administrator70-647 - PRO: Windows Server 2008, Enterprise Administrator70-649 - TS:Upgrading MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008دوره آموزش MCPD70-526 - TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development (CSHP)70-528 - MS.NET Framework 2.0-Web-based Client Development70-536 TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation70-547 - PRO: Designing and Developing Web-Based Applications by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)70-547(CSHARP) - PRO:Design and Develop Web-Basd Apps by Using MS.NET Frmwk70-547(VB) - PRO:Design and Develop Web-Basd Apps by Using MS.NET Frmwk70-548 - PRO: Designing and Developing Windows-Based Applications by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)70-548(C++) - PRO:Design & Develop Windows-Based Appl by Using MS.NET Frmwk70-548(CSHARP) - PRO:Design & Develop Wdws-Based Appl by Using MS.NET Frmwk70-548(VB) - PRO:Design & Develop Wdws-Based Appl by Using MS.NET Frmwk70-549 - PRO: Designing and Developing Enterprise Applications by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)70-549(C++) - PRO:Design & Develop Enterprise Appl by Using MS.NET Frmwk70-549(CSHARP) - PRO:Design & Develop Enterprise Appl by Using MS.NET Frmwk70-549(VB) - PRO:Design & Develop Enterprise Appl by Using MS.NET Frmwk70-551 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Web Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)70-552 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Windows Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)70-553 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 1 (CSHP)70-554 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 2 (CSHP)دوره آموزش MCTS70-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 200670-236 - TS:Configuring Exchange Server 200770-401 - MS System Center Configuration Manager 2007, Configuring70-445 - TS:MS SQL Server 2005 Business Intelligence-Implementation & Maintaince70-510 - TS:Visual Studio 2005 Team Foundation Server70-526 - TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development (CSHP)70-528 - MS.NET Framework 2.0-Web-based Client Development70-529 - TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Distributed Application Development (CSHP)70-536 TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation70-551 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Web Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)70-552 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Windows Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)70-553 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 1 (CSHP)70-554 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 2 (CSHP)70-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring70-624 - TS: Deploying and Maintaining Windows Vista Client and 2007 Microsoft Office System Desktops70-630 - TS:Configuring Microsoft Office SharePoint Server 200770-631 - TS:Configuring Microsoft Windows SharePoint Services 3.070-632 - TS: Microsoft Office Project 2007, Managing Projects70-633 - TS: Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects70-640 - TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring70-643 - TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring· MCSE 2000 to MCSE 2003 Upgradeدوره آموزش CRMMB2-421 - CRM 3.0 Installation & ConfigurationMB2-422 - CRM 3.0 CustomizationMB2-423 - CRM 3.0 Applicationsدوره آموزش MCSA 200870-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring70-624 - TS: Deploying and Maintaining Windows Vista Client and 2007 Microsoft Office System Desktops70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring70-648 - TS: Upgrading MCSA on Windows Server 2003 to Windows Server 2008· MCSE 200870-236 - TS:Configuring Exchange Server 200770-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring70-649 - TS:Upgrading MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008دوره های دیگر آموزش شبکه در کامتکActive Directory Certificate Services in Windows Server 2008 from SkillSoftActive Directory Objects in Windows Server 2008 from SkillSoftMicrosoft Updating Your Application Infrastructure Technology Skill To Windows Server 2008ASP.NET 2.0 Data Access and Data-Binding from LearnVisualStudio.NET23 Best Hacking Videos [High Quality Videos]Testout C# for Programmers Course SuiteC# Webcast Learn from Bill SteeleMonitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007 OnlineRecovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server 2007Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server 2007Configuring and Troubleshooting Internet Information Services (IIS) in Windows Server 2008Maintaining and Troubleshooting Windows Vista ComputersUnix Shell Fundamentals Tutorials
آموزش شبک آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه آموزش راه اندازی تجهیزات شبکه آموزش نصب تجهیزات شبکه آموزش نصب شبکه - internet security


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: comtech8088@gmail.com
ایمــیل:
تلفن:
2188909606
موقعیت:
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  چهارشنبه 09 مهر 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 27
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: comtech8088@gmail.com
در مـورد: آموزش شبکه | آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com