نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

دوره طراحي پلنت هاي صنعتي (با استفاده حرفه اي از ETAP)

♦ آشنایی با مدارک ارائه شده در پلنت های صنعتی مطابق استانداردهای پلنت های صنعتی
1. بررسی رویه انجام پروژه ها
2. مدارک basic design
3. مدارک detail design
(Specification، Data sheet، Calculation، MTO، ITP، MR، PO، Layout، SLD و ...)
4. مدارک خرید تجهیزات وارزیابی
5. مدارک vendor
6. بررسی تقدم و تاخر مدارک

♦ آشنایی با معیار های طراحی
1. پیکره بندی شبکه های مختلف صنعتی براساس نوع بارهای الکتریکی و در نظر داشتن قابلیت اطمینان شبکه
2. طبقه بندی بارهای الکتریکی بر اساس اهمیت بهره برداریemergency/vital –essential/standby) )
3. محدودیتهای بهره برداری شبکه و تجهیزات
4. فاکتورهای کنترل شبکه ها ی صنعتی
5. محدودیت های منابع تولید برق
6. بررسی ملاحظات تولید توان در شبکه های مستقل و موازی

♦ تهیه Load List، Balance Load List و Overall SLD
1. بررسی مفاهیم Duty cycle تجهیزات
2. آشنایی با پارامترهای محاسبات load list (ضریب تقاضا ، ضریب بهره برداری،بار متصله ،ضریب همزمانی ،فاکتور بار )
3. اعمال طبقه بندی بارهای الکتریکی در load list و بررسی مفهوم load shedding
4. بررسی پارامترهای تجهیز بارها
5. چگونگی تهیه load list

♦ معرفی نرم افزار و آشنایی ابتدایی با آن و ترسیم SLD و وارد نمودن اطلاعات اولیه
1. هدف از استفاده از نرم افزار های آنالیز شبکه چیست؟
2. آشنایی با شرکت OTI
3. چرا نرم افزار ETAP؟
4. توانمندی های نرم افزار ETAP و بررسی ماژول های مختلف
(1. Short-Circuit Analysis
(2. STAR Views (TCC) و STAR Device Coordination Analysis
(3. Load Flow Analysis
(4. Motor Starting Analysis
(5. Generator Start-up
(6. Harmonic Analysis
(7. Optimal Capacitor Placement
(8. Transformer MVA Sizing
(9. DC Short-Circuit Analysis
(10. Battery Sizing and Discharge Analysis
(11. Cable Pulling Systems
(12. Arc Flash Analysis
(13. Unbalanced Load Flow Analysis
(14. Transient Stability Analysis
(15. Optimal Power Flow
(16. Reliability Assessment Analysis
(17. Transformer Tap Optimization
(18. DC Load Flow Analysis
(19. Underground Raceway Systems
(20. Control System Diagram)
5. محیط نرم افزار ETAP
6. محیط المان های AC و DC
7. محیط آنالیزها
8. محیط های مختلف شبیه سازی در ETAP
9. بررسی منوهای ETAP
10. وارد کردن اطلاعات Option در ETAP
11. آشنایی با منوهای بالایی نرم افزار ETAP
12. کار با کتابخانه ETAP
13. آَشنایی با 3DDatabase
a. آَشنایی با روش Revision زدن
b. آشنایی با محیط Configuration
c. آشنایی با Presentation
14. آشنایی با سناریوگذاری در ETAP

♦ آشنایی با المان ها و وارد نمودن اطلاعات آنها (در طول دوره)
1. Power Grid
2. اطلاعات باس بار
3. ترانسفورماتور
4. کابل ها
5. کلید های MV (دژنکتورها)
6. کلیدهای LV (ACB, MCCB, MCB, MPCB, RCCB)
7. موتور
8. Static load و Lump Load
9. AC Composite Motor
10. Composite Network
11. تابلو ها (Panel)
12. خازن
13. کنتاکتور
14. فیوز
15. مبدل سه فاز به تک فاز
16. Remote Connector
17. سکسیونر
18. ژنراتور
19. خطوط انتقال
20. هارمونیک فیلتر
21. کانورتر (Converter)
22. باتری (Batter)
23. UPS
24. شارژر (Charger)
25. اینورتر (Inverter)
26. Variable Frequency Driver (VFD

♦ آنالیز پخش بار، سایزینگ کابل و ترانسفورماتور
1. اهداف آنالیز پخش بار
2. مفاهیم اساسی در پخش بار
3. پارامترهای مهم در آنالیز پخش بار و تنظیم آنها در ETAP
4. انجام پخش بار مثال در ETAP
5. روش های ایجاد Configهای مختلف در ETAP و آنالیز پخش بار دوباره
6. بررسی گزارش و نتایج پخش بار
7. آشنای با المان Panel و وارد نمودن اطلاعات آنها
8. سایزینگ ترانسفورماتور با استفاده از نرم افزار ETAP
9. سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار ETAP
10. بررسی مدارک
Data Sheet for Electrical Cables
• Data Sheet for Power Transformers
• Specification for Electrical Cables
• Specification for Power Transformers
• Electrical Cable Schedule
• Cable Sizing Calculations
• Material Requisition for Power
Transformers
• Inspection & Test Plan Power Transformers

♦ آنالیز بخش بار نامتعادل و بهبود سایزینگ تجهیزات
1. بررسی شرایط وقوع پخش بار نامتعادل
2. بررسی اثرات مخرب پخش بار نامتعادل
3. بررسی پارامترهای مدل نمودن شبکه نامتعادل
4. مدل نمودن المان های مختلف شبکه در شرایط عدم تعادل در ETAP
5. وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
6. بررسی گزارش و نتایج پخش بار نامتعادل و روش های تصحیح آن

♦ آنالیز اتصال کوتاه
و سایزینگ کلید ها و تابلوها (باس بار)
1. اهداف آنالیز اتصال کوتاه
2. بررسی محاسبات اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
3. استخراج پارامترهای مهم از محاسبات اتصال کوتاه
4. وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات اتصال کوتاه در ETAP
5. انجام آنالیز اتصال کوتاه در ETAP
6. انجام آنالیز IEC 69363 (اتصال کوتاه گذرا)
7. بررسی گزارش و نتایج آنالیز اتصال کوتاه
8. سایزینگ کلید ها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
9. سایزینگ تابلوها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
10. بررسی مدارک Specification، Data sheet، MR، ITP و SLD و... مربوط به سوئیچگیر

♦ آنالیز Arc Flash و به دست آوردن PPE کد تابلو
1. Arc Flash چیست و چه اثراتی دارد؟
2. پارامترهای مهم در محاسبات Arc Flash
3. گام ها و اطلاعات لازم برای محاسبات Arc Flash
4. آشنایی با محاسبات Arc Flash
5. انجام آنالیز Arc Flash با استفاده از ETAP
6. بررسی گزارش، برچسب و پارامترهای آن (مانند PPE) بعد از آنالیز Arc Flash

♦ آنالیز راه اندازی موتور و سایزینگ دیزل ژنراتور و ترانسفورماتور و VFD
1. اهداف آنالیز موتور استارتینگ
2. آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در موتور استارتینگ
3. آنالیز موتور استارتینگ در مد دینامیک
4. آنالیز موتور استارتینگ در مد استاتیک
5. بررسی گزارش و نتایج آنالیز موتور استارتینگ
6. بررسی چگونگی تخمین اطلاعات موتور
7. چگونگی سایزینگ دیزل ژنراتور
8. چه زمانی از استارترها استفاده می گردد؟
9. بررسی مدارک Spec، Data sheet، MR، ITP و... مربوطه

♦ آنالیز پخش بار (LF: Load Flow) و اتصال کوتاه DC باطری سایزینگ، سایزینگ UPS و باتری شارژر
1. لزوم آنالیزهای DC
2. اهداف آنالیز LF و SC در مدارات DC
3. اثرگذاری المان های مختلف DC در آنالیز LF و SC
4. انجام آنالیز LF و SC برای مثال و بررسی نتایج و گزارشات حاصل از آن
5. پارامترهای سایزینگ باتری ها بر اساس IEEE 485
6. مدل نمودن پارامترهای باتری در ETAP
7. انجام باتری سایزینگ با ETAP
8. انجام آنالیز باتری دشارژینگ با ETAP
9. بررسی نتایج و گزارشات
10. بررسی مدارک مربوطه شامل Calculationها و ..

♦ آنالیز خازن گذاری و بدست آودن مقادیر خازن مورد نیاز پلنت
1. بررسی دلایل لزوم استفاده از خازن
2. پارامترهای موثر در انتخاب مقدار و محل قرارگیری خازن در شبکه
3. آشنایی با چگونگی استفاده از ETAP برای انتخاب مقدار، سایز و محل خازن
4. انتخاب خازن مناسب مثال با استفاده نرم افزار ETAP
5. بررسی گزارشات و منحنی های مهندسی قیمت بعد از انتخاب خازن مناسب
6. بررسی مدارک مربوطه شامل Specification، Calculation و....

♦ آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلتر
1. آشنایی با هارمونیک و کلاس های آن
2. آشنایی با منابع و مولد های هارمونیک و اثرات آن در شبکه
3. آشنایی با روش های کاهش هارمونیک (فیلترهای Passive و فیلترهای Active)
4. آشنایی با پارامترهای مدل نمودن هارمونیک و وارد کردن آنها در ETAP
5. وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
6. بررسی گزارش و نتایج آنالیز هارمونیک

♦ آنالیز Transient
1. شرایط وقوع اتفافات Transient
2. اثرات Transient آن در شبکه
3. بررسی حدود مجاز Transient در شبکه
4. آشنایی پارامترهای مهم در مطالعات Transient
5. وارد نمودن پارامترهای لازم برای ژنراتور و بارهای مختلف در ETAP
6. انجام مطالعات Transient برای مثال
7. بررسی گزارش و نتایج مطالعات Transient و ارائه راه کارهای بهبود پایداری شبکه
8. استفاده از UDM جهت ایجاد مدل های دینامیکی

♦ مقدمه بر حفاظت و انجام Relay Coordination
1. انتخاب ترانس های اندازه گیری در وارد نمودن پارامترها آن
2. انتخاب رله های حفاظتی مناسب جهت حفاظت فیدرهای گوناگون
3. آشنایی با محیط طراحی هماهنگی حفاظتی در ETAP (Star)
4. آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در هماهنگی حفاظتی
5. ایجاد نمودن TCC Curveها در ETAP
6. آشنایی با Curveهای مختلف المان ها
7. موتور
8. ترانسفورماتور
9. کابل
10. هماهنگی Curveهای المان های مختلف و سیستم حفاظتی در ETAP
11. استفاده از قابلیتFault Insertion و چک کردن هماهنگی حفاظتی
12. بررسی گزارش هماهنگی حفاظتی

♦ آنالیز سیستم ارتینگ و سایزینگ ارتینگ MV و LV
1. آشنایی با سیستم های نیرو در LV
2. لزوم اجبار در وجود استفاده از سیستم TN
3. محاسبه مقدار مقاومت زمین
4. روش های به دست آوردن مقاومت زمین بر اساس IEEE 142
5. آشنایی با پارامترهای مهم در طراحی مش بر اساس IEEE 80
6. آشنایی با محیط طراحی ارتینگ در ETAP
7. وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات سیستم زمین بر اساس IEEE 80
8. انجام آنالیز سیستم ارتینگ مثال در ETAP
9. بررسی گزارش و نتایج آنالیز سیستم ارتینگ
10. سایزینگ NGR
11. بررسی مدارک مربوطه از قبیل Specification، Calculation، Layout و...

♦ آشنایی با حفاظت کاتدیک
1. خوردگی چیست ؟ انواع خوردگی، واکنش ها و..
2. معرفی انواع پوشش عایقی لوله ها
3. انواع سیستم حفاظت کاتدی
4. بررسی ، انتخاب ، مزایا و معایب انواع بستر آندی
5. سایزینگ ركتیفایر، كابل ،.........
6. انتخاب روش حفاظت (فداشونده ، جریان تزریقی) انتخاب نوع بستر و نوع آند
7. روش طراحی حفاظت كاتدی خطوط لوله مدفون به طریق تزریق جریان و آند فداشونده
8. روش طراحی حفاظت كاتدی كف تانك
9. آشنایی با حفاظت كاتدی د اخل تانك
10. آشنایی با حفاظت كاتدی اسكله
11. آشنایی با حفاظت كاتدی كشتی ها و سكوهای دریایی

♦آشنایی و بررسی محیط های Hazard
1. محیط hazard چه محیطی است؟ و نحوه تعیین آن؟
2. نحوه زون بندی ها در محیطهای Hazard
3. انتخاب تجهیزات برقی و ادوات کنترل مناسب برای فضاهای طبق بندی شده
4. درجه بندی حفاظت محیطی INGRESS PROTECTION(IP)
5. بررسی مدارک مربوطه (Specification، Layout)


ویژگی دوره ها:
• دوره های جامع و کاربردی
• استفاده ازاساتید برجسته و مجرب
• انجام پروژه های کاربردی درهر واحد آموزشی
• ارائه گواهینامه (فارسی ولاتین) درپایان دوره
• هزینه مناسب تر با توجه به مطالب

وب سایت: www.mem.ir
تلفن کارشناسان آموزش: 66014921- 66052815 - 66038908

آموزش - آموزش طراحی پلنت های صنعتی - دوره های آموزشی مهندسی برق - آنچه یک مهندس برق باید بداند - مهارت های مورد نیاز یک مهندس برق برای ورود به بازار کار - تهیه Load List - Balance Load List و Overall SLD - آشنایی با شرکت OTI - کار با کتابخانه ETAP - اطلاعات باس بار


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: موسسه تعالی دانش شریف
ایمــیل:
تلفن:
02166014921
موقعیت: تهران
آدرس: خیابان آزادی - ضلع شرقی دانشگاه شریف -خیابان قدیر-پلاک 5-طبقه اول-واحد 104 (دپارتمان الکترونیک، کنترل و ابزاردقیق، دپار
قیمت: با ما تماس بگیرید
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 6
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: موسسه تعالی دانش شریف
در مـورد: دوره طراحي پلنت هاي صنعتي (با استفاده حرفه اي از ETAP)
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com