نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

آموزش شبکه | آموزش نصب و راه اندازي تجهيزات شبکه

آموزش شبکه | آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه
مرکز آموزشهای کامتک در حال برگزاری دوره آموزش شبکه می باشد ؛ برخی از عناوینی که در طول دوره آموزش شبکه به کارآموزان آموزش داده میشود :
امتحانات
List of all Microsoft Certifications:
دوره آموزش MCDBA
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance
70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005 (9 Case Studies)
دوره آموزش MCP
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
دوره آموزش MCSA
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
دوره آموزش MCSD .NET
70-553(CSHARP) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt1
70-553(VB) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt1
70-554(CSHARP) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt2
70-554(VB) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt2
دوره آموزش MCSE
70-089 - Planning, Deploying, and Managing Microsoft Systems Management Server 2003
70-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 2006
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-282 - Microsoft Designing, Deploying, and Managing a Network Solution for a Small- and Medium-Sized Business
70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft 2003 Server
70-285 - Microsoft Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-297 - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network
70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
70-350 - Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004
70-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance
70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005
دوره آموزش MCAD .NET
70-551(CSHARP) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Dvlpr by Using the MS.NET Frmwk
70-551(VB) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Dvlpr by Using the MS.NET Frmwk
70-552(C++) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Wdws Dvlpr by Using MS.NET Frmwk
70-552(CSHARP) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Wdws Dvlpr by Using MS.NET Frmwk
70-552(VB) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Wdws Dvlpr by Using MS.NET Frmwk
دوره آموزش MCSA 2003
70-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 2006
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2003 Server
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
دوره آموزش MCSE 2003
70-089 - Planning, Deploying, and Managing Microsoft Systems Management Server 2003
70-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 2006
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-281 - Planning, Deploying, and Managing an Enterprise Project Management Solution
70-282 - Microsoft Designing, Deploying, and Managing a Network Solution for a Small- and Medium-Sized Business
70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2003 Server
70-285 - Microsoft Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD Infrastructure
70-297 - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network
70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
70-350 - Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
70-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance
70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005 (9 Case Studies)
70-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring
دوره آموزش MCSE 2003 Security
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD Infrastructure
70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network
70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
دوره آموزش MCDST
70-271 - Microsoft Supporting Users and Troubleshooting a MS Windows XP OS
70-272 - Supporting Users and Troubleshooting Desktop Applications
70-621 - Pro: Upgrading your MCDST Certification
دوره آموزش MCSE 2003 Messaging
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2003 Server
70-285 - Microsoft Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD Infrastructure
70-297 - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network
دوره آموزش MCITP
70-236 - TS:Configuring Exchange Server 2007
70-237 - PRO:Designing Messaging Solutions with MS Exchange Server 2007
70-238 - Pro: Deploying Messaging Solutions w/MS Exchange Server 2007
70-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance
70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005
70-442 - PRO: Designing and Optimizing Data Access by Using Microsoft SQL Server 2005
70-443 - PRO: Designing a Database Server Infrastructure by Using Microsoft SQL Server 2005
70-444 - Optimizing and Maintaining a Database Administration Solution by Using SQL Server 2005
70-446 - PRO:Design a Business Intelligence Infrastrure Usi MS SQL Server 2005
70-447 - UPGRADE: MCDBA Skills to MCITP Database Administrator by Using Microsoft SQL Server 2005
70-621 - Pro: Upgrading your MCDST Certification
70-622 - Pro:Microsoft Desktop Support-Enterprise
70-623 - Pro:Microsoft Desktop Support Consumer
70-633 - TS: Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects
70-640 - TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
70-643 - TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring
70-646 - PRO: Windows Server 2008, Server Administrator
70-647 - PRO: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
70-649 - TS:Upgrading MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008
دوره آموزش MCPD
70-526 - TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development (CSHP)
70-528 - MS.NET Framework 2.0-Web-based Client Development
70-536 TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation
70-547 - PRO: Designing and Developing Web-Based Applications by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-547(CSHARP) - PRO:Design and Develop Web-Basd Apps by Using MS.NET Frmwk
70-547(VB) - PRO:Design and Develop Web-Basd Apps by Using MS.NET Frmwk
70-548 - PRO: Designing and Developing Windows-Based Applications by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-548(C++) - PRO:Design & Develop Windows-Based Appl by Using MS.NET Frmwk
70-548(CSHARP) - PRO:Design & Develop Wdws-Based Appl by Using MS.NET Frmwk
70-548(VB) - PRO:Design & Develop Wdws-Based Appl by Using MS.NET Frmwk
70-549 - PRO: Designing and Developing Enterprise Applications by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-549(C++) - PRO:Design & Develop Enterprise Appl by Using MS.NET Frmwk
70-549(CSHARP) - PRO:Design & Develop Enterprise Appl by Using MS.NET Frmwk
70-549(VB) - PRO:Design & Develop Enterprise Appl by Using MS.NET Frmwk
70-551 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Web Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-552 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Windows Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-553 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 1 (CSHP)
70-554 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 2 (CSHP)
دوره آموزش MCTS
70-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 2006
70-236 - TS:Configuring Exchange Server 2007
70-401 - MS System Center Configuration Manager 2007, Configuring
70-445 - TS:MS SQL Server 2005 Business Intelligence-Implementation & Maintaince
70-510 - TS:Visual Studio 2005 Team Foundation Server
70-526 - TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development (CSHP)
70-528 - MS.NET Framework 2.0-Web-based Client Development
70-529 - TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Distributed Application Development (CSHP)
70-536 TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation
70-551 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Web Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-552 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Windows Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-553 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 1 (CSHP)
70-554 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 2 (CSHP)
70-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring
70-624 - TS: Deploying and Maintaining Windows Vista Client and 2007 Microsoft Office System Desktops
70-630 - TS:Configuring Microsoft Office SharePoint Server 2007
70-631 - TS:Configuring Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
70-632 - TS: Microsoft Office Project 2007, Managing Projects
70-633 - TS: Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects
70-640 - TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
70-643 - TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring
· MCSE 2000 to MCSE 2003 Upgrade
دوره آموزش CRM
MB2-421 - CRM 3.0 Installation & Configuration
MB2-422 - CRM 3.0 Customization
MB2-423 - CRM 3.0 Applications
دوره آموزش MCSA 2008
70-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring
70-624 - TS: Deploying and Maintaining Windows Vista Client and 2007 Microsoft Office System Desktops
70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
70-648 - TS: Upgrading MCSA on Windows Server 2003 to Windows Server 2008
· MCSE 2008
70-236 - TS:Configuring Exchange Server 2007
70-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring
70-649 - TS:Upgrading MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008
دوره های دیگر آموزش شبکه در کامتک
Active Directory Certificate Services in Windows Server 2008 from SkillSoft
Active Directory Objects in Windows Server 2008 from SkillSoft
Microsoft Updating Your Application Infrastructure Technology Skill To Windows Server 2008
ASP.NET 2.0 Data Access and Data-Binding from LearnVisualStudio.NET
23 Best Hacking Videos [High Quality Videos]
Testout C# for Programmers Course Suite
C# Webcast Learn from Bill Steele
Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007 Online
Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server 2007
Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server 2007
Configuring and Troubleshooting Internet Information Services (IIS) in Windows Server 2008
Maintaining and Troubleshooting Windows Vista Computers
Unix Shell Fundamentals Tutorials
سایت اینترنتی:
www.tamiraat.ir
تلفن تماس:02188933539
آموزش شبکه - آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه - internet security


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: آموزشگاه کامتک
ایمــیل:
تلفن:
02188933539
موقعیت: تهران
آدرس: تهران-میدان ولیعصر-مجتمع ایرانیان-طبقه8-واحد5
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 3


 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: آموزشگاه کامتک
در مـورد: آموزش شبکه | آموزش نصب و راه اندازي تجهيزات شبکه
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com