نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

هیدروکسید منیزیم

هیدروکسید منیزیم- Mg(OH)2- Magnesium Hydroxide- Milk of Magnesiaهیدروکسید منیزیم با دانه بندی ژله ای دوغابیهیدروکسید منیزیم شیریﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوذرات ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﺎده ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻲ PA6 ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﺴـﺎﺟﻲ ﻧﻴـﺰدارد، ﺑﻬﺒـﻮدداده ﺷـﻮد. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ازﻛﺎﻣﭙﻮزﻳـﺖ MDH/PA6 ﺑﺎدرﺻﺪ ﻫﺎی 30/70 ، 15/85 و 45/55 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاص ﺣﺮارﺗﻲ، اﺷﺘﻌﺎل ﭘﺬﻳﺮی، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮردﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ درﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻲ اﻟﻴـﺎف،دﻣـﺎی ﺷﻴﺸـﻪای،دﻣﺎی ذوب ودرﺻﺪ ﺟﺮمﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاﻣﻜﺎن رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﻴﺰ ﺻﻮرتﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.کاربرد هیدروکسید منیزیم:- خاموش کننده آتش- در سیستم های PVC- کاربرد در صنایع نسوز- کاربرد در شربت معده - کاربرد در کودهای کشاورزی- خاصیت بازی دارد و آنتی اسیدی است- و ...بسته بندی هیدروکسید منیزیم : بشکه 20کیلوییمواد شیمیایی دیگر :سـود پرک ، گوگرد پودری ، گوگرد کلوخه ، سود جامد پرک ، متانول ، پارافین ، سـود مایع ، اسـید بوریک ، پرمنگنات پتاسیم ، سـولفیت سدیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن و دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـربنات منگـنز ، کلرید آمونیوم ، تری پلی فسـفات سـدیم ، انواع اسید .... ، انواع سولفات ها ... لطفا جهت اخذ اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.کیمیا شیمی093899201760910221700902188979646www.Kimiashimi.cominfo@kimiashimi.com
هیدروکسید منیزیم


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: info@kimiashimi.com
ایمــیل:
تلفن:
9389920176
موقعیت: info@kimiashimi.com
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  چهارشنبه 09 مهر 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 50
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: info@kimiashimi.com
در مـورد: هیدروکسید منیزیم
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com