نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

فروش موادشيميايي وشيشه الات ازمايشگاهي

تامین مواد شیمیایی شیشه الات آزمایشگاهی محیط کشت های سلولی ومیکروبیولوژی ،ملزومات آزمایشگاهی و....


سیتریک اسید
سیتوکروم C
سیتوکنین
سیستئین هیدروکلراید
سیگماکوت
سیلیسیک اسید
سیلیکات سدیم
سیلیکاژل
سیلیکون آنتی فوم
سیلیکون پودر
سیلیکون کاربید
سینتومایسن
سیکلو هگزامید
سیکلو هگزانون
سیکلوهگزامید
سیکلوهگزان
سیکلوهگزانول
سیکلوهگزن
سیکلوهگزیل ایزوسیانات
سیکلوهگزیمید
شن دریا
صفحه 20*20 مخصوص TLC بسته 15 تائی
صمغ CMC
صمغ سندروس
صمغ سی ام سی
صمغ عربی
عصاره مخمر
فتالدئید
فراکتوز
فرمات سدیم
فرماریک اسید
فرمالدهید
فرمالین
فرمامید
فرمیک اسید
فرو سولفات آمونیم
فرو سیا نور پتاس
فروکتوز
فریون
فست بلو
فست رد
فست گرین
فسفات آلومینیوم
فسفات آمونیوم
فسفات پتاسیم
فسفات دی هیدروژن 2 آبه
فسفات دی هیدروژن آمونیوم
فسفات دی هیدروژن پتاسیم
فسفات سدیم
فسفات هیدروژن پتاسیم
فسفرو تنگستیک اسید
فسفریل تری کلراید
فسفریک اسید
فسفو مولیبدیک اسید
فسفوتنگستیک اسید
فسفوریل کلراید
فلاسک کشت سلولی
فلز آرسنیک
فلز آهن
فلز سلنیم
فلز کبالت
فلز کروم
فلوئورسین
فلوئورید پتاسیم
فلورسنت برایتنر زیگما
فلورسین
فلورن
فلورن 2 کربالدهید
فلورو گلوسینول
فلوریدریک اسید
فلوکسین بی
فلیم فتومتر کلینیکال
فنانترن
فنانتروکوئینون
فنل
فنل equilibrated
فنل رد
فنل فتالئین
فنوباربیتال
فنیل ایزو تیو سیانات
فنیل ایزو سیانات
فنیل تری اتوکسی سیلان
فنیل متیل سولفونیل فلوراید
فنیل هیدرازین
فنیل هیدرازین کلراید
فهلینگ A
فهلینگ B
فوربول 12 میریستات 13 استات
فورفورال
فورمامید
فوشین
فوشین اسید
فوشین بازیک
فولین
فولین فنل
فولیک اسید
فوماریک اسید
فیبرینیوژن گاوی و پلاسمای خرگوش
فیکساتول بافر 8
قرص DPD
قرص بافر
قرص بوگیر اتوکلاو
قرص فرمالین
قرص فنل رد
قرص کاتالیست پروتئین
قرص کجلدال
قرص کلر
قرص کلر شماره 1 پالین تست
قلع
قند گزیلوز
گاز آرگون
گاز استیلن
گاز اکسیژن
گاز پک A
گاز خلاء
گاز متان (سیلندر)
گاز نیتروژن
گاز نیتروساید
گاز هلیوم
گازپک A
گازپک C
گالاکتوز
گالیک اسید
گامبورگ B5 medium
گایاکول
گریس سیلیکون
گزیلنول اورنج
گزیلوز
گزیلول
گزیلول سیانورل
گلایسین
گلایسین-آنیلین
گلایسین-گلایسین
گلسیرین
گلوتاتیون
گلوتارالدئید
گلوتامین اسید
گلوکز
گلوکز اکسیداز
گلوکز خشک
گلوکونات کلسیم
گلی اگزالیک اسید
گلی کولیک اسید
گلیسرول-2-فسفات
گلیسرین
گلیکوژن
گوگرد
گیمسا
لازین منو هیدروکلراید105700
لانولین
لاکتات کلسیم
لاکتو آلومین فلوکا
لاکتو دانسی متر
لاکتو فنل بلو
لاکتوز
لاکتوفنل کاتن بلو
لاکتیک اسید
لایت گرین
لوگول
لیتیم
لیتیم بروماید
لیتیم تترا بورات
لیتیم هیدروکساید
لیتیم کربنات
لیتیم کلراید
لیزوزیم
لیستین
لینولنیک اسید
مارگارین
مارکانو
مالئیک اسید
مالاشیت گرین
مالامید
مالت اکستراکت
مالتو دکسترین
مالتوز
مالتیتول
مالمید
مالییک انیدرید
مانیتول
ماکروویو داجستیو
مایکونازول
متا نیتروآنیلین
متابی سولفیت سدیم
متازایلن
متافسفریک اسید
متان سولفونیک اسید
متانول
متانول دوتره
متاوانادات سدیم
متیل آمین
متیل آکریل آمید
متیل استات
متیل استو استات
متیل اورانژ
متیل اکریلات
متیل بتا سیکلو دکسترین
متیل بروماید
متیل پارا هیدروکسی بنزوات
متیل پارابن
متیل جاسمونات
متیل رد
متیل سلولز
متیل گرین
متیل متا اکریلات
متیل ویوله
متیل یدید
متیلن بلو
متیلن کلراید
متیلن یلو
متیونین
محلول پتاسیم کلراید
محلول 3MOL/L kcl
محلول ائوزین جی
محلول استاندارد
محلول سدیم هیدروکساید
محلول شیف
محلول فنل فتالئین
محلول نرمال هگزان
محلول نیترات نقره
محلول هنکس
محلول ویجس
محلول کواکس
محلول یونیورسال
مرکب چین
معرف VP
معرف آلفا نفتول
معرف ارلیچ نیوژن
معرف اریوکروم بلاکT
معرف اکسیداز
معرف ایندول
معرف بارفورد
معرف بایال
معرف رزازورین
معرف سیلوانف
معرف فرویین
معرف فریون
معرف فولین
معرف موروکساید
معرف هانوس
معرف کرومات پتاسیم
معرف کواکس
ملزتیور
ممبران سارتریوس 45/. استریل
منتول
منو سدیم گلوتامات
منو کلرو استیک اسید
منو کلرید ید
منیزیم
منیزیم سیلیکات
منیزیم هیدروکساید
منیزیم کربنات
موراکساید
مورفولین
مورین
مولیبدات آمونیوم
مولیبدات سدیم
مولیبدات سدیم 2 آبه
مولیبدات وانادات
مولیبدن 6 اکسید
مولیبدیک اسید
مولیپدیم کلراید
موم زرد
موم کاربانو
مونو پتاسیم فسفات
مکمل MSRV
میواینوزیتول
میکونازول نیترات
نئو متیلن بلو
نئو متیلن بلو - رنگ
نئوبیوسین سدیم سالت
ناتامایسین
نانو کلی
نایسین
نچرال رد
نرمکن نیکل
نشاسته
نفت
نفتالین
نفتیل استیک اسید
نفتینات کبالت
نمک
نمک راشل
نوا
نوار منیزیم
نیترات آلومینیوم
نیترات آمونیوم
نیترات آهن II
نیترات آهن III
نیترات استرانسیوم
نیترات اسکاندیوم
نیترات اورانیم
نیترات باریم
نیترات بیسموت
نیترات پتاسیم
نیترات جیوه
نیترات جیوه I
نیترات جیوه II
نیترات روی
نیترات سرب
نیترات سریم
نیترات لانتانیوم
نیترات لیتیم
نیترات مس
نیترات منگنز
نیترات منیزیم
نیترات نقره
نیترات نیکل
نیترات کادمیوم
نیترات کبالت
نیترات کبالت II شش آبه
نیترات کلسیم
نیترات یتریوم
نیترو اتان
نیترو بلو تترازولیوم کلراید(NBT)
نیترو بنزن
نیترو پروسید سدیم
نیترو متان
نیتریت سدیم
نیتریلیو تری استیک اسید
نیتریک اسید
نیگروزین
نین هیدرین
نیکل
نیکل کلراید
نیکوتین
نیکوتین آمید
نیکوتینیک اسید
هالامید
هایامین
هپس
هگزا اکو کبالت 2 نیترات
هگزا متازون
هگزا متافسفات
هگزا متیلن تترا آمین
هگزا متیلن دی آمین
هگزا کلرو پلاتین
هگزامین
هگزیل آمین
هماتوکسیلین
هورمون اکسین
هورمون کنیتین
هیالورنیداز
هیپو فسفروز اسید
هیپو فسفیت سدیم
هیپوریک اسید سدیم سالت
هیپوکلریت سدیم
هیدرازوبنزن
هیدرازین
هیدروبرومیک اسید
هیدروفلوریک اسید
هیدرومایسین بی
هیدروکسی آمونیوم کلراید
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
هیدروکسی نفتول بلو
هیدروکسی نفتول بلو 25گرمی
هیدروکسید آلومینیوم
هیدروکسید آمونیوم
هیدروکسید آمونیوم کلراید
و...
مواد شیمیایی - شیشه الات آزمایشگاهی - ملزومات آزمایشگاهی - محیط کشت سلولی - محیط کشت میکرو بیو لوژی - انزیم ها - اسید های چرب


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: پرشین تجهیز
ایمــیل:
تلفن:
02186034736
موقعیت: تهران
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 4
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: پرشین تجهیز
در مـورد: فروش موادشيميايي وشيشه الات ازمايشگاهي
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com