نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

تابلوي اصلي توزيع نيروي برق فشار ضعيف ، نوع ايستاده قابل دسترسي

تابلوی اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف ، نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت .

تابلوی اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف ، نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت .

(الف) این نوع تابلو باید از نوع ایستاده و با اسکلت نگهدار از آهن به فرم نبشی ، ناودانی ، سپری ، و پوشش آن از ورقها فلزی با ضخامت حداقل 2 میلیمتر یا بیشتر ساخته شود و با یک دست رنگ ضد زنگ ، یک دست رنگ آستری و یک دست رنگ اصلی پوشیده شود. ساختمان بدنه این نوع تابلو باید بگونه ای باشد که تابلو به سهولت از طرفین قابل توسعه باشد و به همین جهت پوشش های جانبی تابلو باید بوسیله پیچ و مهره های کرومه به اسکلت اصلی متصل شد .

(ب)درتابلوهایی قابل دسترسی از جلو باید با باز کردن درب محافظ جلو تابلو ، یا برداشتن صفحه محافظ جلو آن ، دسترسی به کلیه لوازم وتجهیزات داخلی تابلو ، بدون تداخل با کار قسمت هایی مختلف امکان پذیر باشد ، ولی درتابلوهایی قابل دسترسی از پشت این امکان باید با باز کردن درب پشت درب تابلو حاصل شود.

(ج)ظرفیت الکتریکی شینه فازها نباید از صد وپنجاه درصد شدت جریان اسمی کلید اصلی تغذیه کننده تابلو کمتر باشد . سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد .

شینه هایی خنثی واتصال زمین باید برای سرتاسر طول تابلو پیش از پیش شود . شینه هایی فاز وخنثی باید روی مقره هایی اتکایی یا صمغ مصنوعی نصب شود وشینه اتصال زمین باید به بدنه تابلو متصل گرد

نقطه اتصال شینه به یکدیگروکلید ها به شینه ها باید قبل از اتصال کاملا تمیز شده ودر صورت امکان با یک لایه نقره ای پوشیده وسپس به وسیله پیچ ومهره وواشرهایی مسی یا برنزی محکم شود. تاحداکثر هدایت الکتریکی به وجود آمده واز گرم شدن جلوگیری شود .حداقل فاصله بین شینه ها باید از10سانتیمتری کمتر نباشد .اتصال کابلها به شینه ، کلید ها ، فیوزها و غیره باید به وسیله کابلشو انجام گیرد.

شینه ها باید به رنگ نسوز یا از روکش هایی عایقی از جنس p.v.cاستفاده می شود،که ترتیب رنگی آنها به صورت زیر می باشد .

فازاول :به رنگ قرمز .

فازدوم:به رنگ زرد .

فاز سوم :به رنگ آبی .

طریقه ی استقرار شینه های فاز اول ، دوم و سوم در سوطح متلف به قرار زیر خواهد بود .

(ج -1 ) برای شینه کشیهای افقی واقع د سطح افقی تابلو : شینه سمت جلو تابلو به رنگ قرمز ، شینه وسط به رنگ زرد و شینه ای که به طرف پشت تابلو قرار می گیرد به رنگ آبی خواهد بود .

(ج – 2)بآبی خواهد بود برای شینه کشیهای واقع د طوح عمودی تابل. : شینه بالتا به رنگ قرمز ، شینه وسط به رنگ زرد و شینه پایین به رنگ آب خواهد بود .

(ج – 3) برای شینه کشهیا عمومی واقع در سطح عمومی تابلو (جهت نگاه از جلو تابلو ): شینه سمت چپ به رنگ قرمز ، شنه وسط به رنگ زرد و شینه سمت راست به رنگ آبی خواهد بود .

(ج – 4) برای شینه کشیهای عمودی واقع در سطح عمودی تابلو ( جهت نگاه از جنب تا بل ) : شینه سمت جلو تابو به رنگ قرمز ، شینه وسط به رنگ زرد و شینه ای که به طرف پشت تابلو قرار میگیرد به رنگ آبی خواهد بود.

(د) وسایل اندازه گیری و چراغهای سیگنال و اعلام خطر ، در صوتی که روی قسمت متحرک یاقابل برداشت تابلو نصب شده باشند کلیه سیم کشیهای مربوطه باید با کابل یا سیم قابل انعطاف انجام گیرد .

(ص) کلیدها و وسایل اندازه گیری وسیستم هایی کنترل وخطوط خارجی باید داری شماره راهنما بوده و شماره خطوط محلی که تغذیه می شود بعلاوه وسایل اندازه گییری و سیستم های کنترل و خطوط خارجی باید روی ص2فحه ترمینال علامت گذاری شده و انجام گیرد.

(ط)کلیه سر سیمها در ابتدا و انتهای داخل تابلو و همچنین کابلها باید به منظور راهنمایی در تغییرات بعدی طبق نقشه مربوطه شماره گذاری شود

(ل) شماتبک تیسیم بندی کلیدها در تابلو بر حسب حداقل قدرت قطع کلید و جدول قدرت قطع مجاز کلیدهای فرعی نسبت به قدرت قطع کلید اصلی مشخص می شود.

(م) ابعاد تابلو اصلی توزیع فشار ضعیف ، یا ایستاده ، قابل دسترسی از پشت به قرار زیر است .

نوع تابلو


تابلو قابل دسترسی از جلو


تابلو قابل دسترسی از پشت

ارتفاع


200cm


200cm

عرض


Cm 90


Cm 90

عمق


Cm 60


Cm 80(4-2-2)تابلو نیم اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف ایستاده و قابل دسترسی از جلو و پشت

مشخصات فنی و شناخت و روش نصب تابلو اصلی دقیقاً مانند تابلوهای است که در بند (2-4-1) آمده است.

(4-4-3) تابلو اصلی توزیع برق فشار ضعیف – چند خانه ای (نوع ایستاده)

(الف ) اینگونه تابلو باید از نوع ایستاده با اسکلت و نوع ایستاده با اسکلت و پوشش فلزی بوده و با یک دست آستری و یک دست رنگ اصلی پوشیده شود اسکلت نگهدارنده تابلو از آهن تابلو از نبشی و ناودانی ، سپری و پوشش ان از ورقه هاق فلزی حداقل به ضخامت 2 میلیمتر یا بیشتر ساخته شود . ساختمان تابلو باید طوری باشد که هر سلول قابل تفکیک به سه ، چهار یا شش خانه اصلی نیز قابل تفکیک به اجرای کوچکتر دو ، سه و یا چهار خانه فرعی باشد. تقسیمات مزبور باید داری ابعا استانداری و مساوی بوده و هر قسمتی نیز باید مجهز به درب جداگانه ، برای نصب یا تعویض وسایل داخل آن باشد.

پوشش های طرفین تابلو برای سهولت در امر توسعه با پیچ و مهره های کرومعه به اسکلت اصلی متصل شود بطوریکه در صورت نیاز به توسعه تابلو بدون دخالت در کار آن انجام پذیر باشد.

(ب) شینه کشی در این تابلوها باید به نحوی باشدکه در این نوع تابلوها باید به نحوی باشدکه در صورت لزوم اضافه کردن کلید در هر قسمت از تابلو و یا تبدیل یک قسمت به چند قسمت بلعکس باید توافق در ادامه کار تابلو اکان پذیر باشد.

شینه ها بهتر است در صورت امکان دارای مقطع گرد و با ایزولاسیون باشند. محل اتصال کلیه شینه ها به همدیگر و کلیدها به شینها ، باید به طور کامل تمییز شده و در صورت امکان با یک لایه نقره ای پوشیده شود و سپس در شینه ها تخت بوسیله پیچ و مهره و واشرهای مسی و یا برنجی محکم شود و در شینه های گردد با بسته هاثی دو راهی ، سه راهی و چهار راهی شینه گردد بهم متصل شوئد تا حداکثر هدایت الکتریکی در محل ساخت بوجود امده و از گرم شده جلوگیری شود و نیز حداقل فاصله بین شینه های باید از ده سانتی متر کمتر نباشد . اتصال کابلها به شینه ها ، کلیدهای ، فیوزها باید بوسیله کابلشود انجام گیرد .

(ج) لوازم داخل تابلو از قبیل کلیدها ، کنتاکتورها وسایل اندازه گیری ، فیوز ها ، رله ها ، واحدهای اعلام خطر و غیره باید به نحوی انتخاب و نصب شوند که با باز کردن درب هر قسمت یا هر خانه به سهولت قابل دسترسی و تعویض یا تبدیل باشد و در صورت امان کلیه وسایل و لوازم داخل تابلو باید از نوع فشاری باشد .

(د) کیه سر سیمها و کابلها در ابتدا و انتهای مسیثر در داخل تابلو باید به منظور راهنمایی در تغییرات بعدی طبق نقشه مربوطه شمار گذاری شود . کلدها ، وسایل اندازه گیری و غیره که دذ تابلو نصب می شود باید دارای شماره راهنما بوده و شماره های خطوط محلهای که برای اتصال تعیین شوند روی آن نوشته شود بعلاوه اتصلات وسایل اندازه گیری و سیستم های کنترل و خطوط خارجی باید در روی صفحه ترمینال علامت گذاری شده انجام گیرد.

(س) ابعا تابلو اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف ، نوع ایستاده ، چند خانه ای به قرار زیر است.

ارتفاع


200cm

عرض


cm 50

عمق


50 cm(4-4-4) روش نصب تابلوهای ایستاده قابل دسترسی از جلو قابل دسترسی از پشت و چند خانه ای این قبیل تابلو ممکن است بر حسب مورد یکی از دو روش زیر نصب شود .

الف ) نصب بر روی اطاقک کار : برای نصب این قبیل تابلو بر روی اطاقک کار باید یک دهانه به شکل مستطیل با ابعاد کف تابلو در سقف اطاقک مزبور احداث و تابلو بر روئی آن نصب شود . طول دهنه مورد نظر باید 20 سانتی متر کمتر از عرض مجمکوعه تابلو باشد و عرض آن برای تابلومهای قابل دسترسی و چند خانه 40 سانتی متر و برای تابلوهای فاقد دسترسی از پشت 60 سانتی متر خواهد بود . به دهنه باید با آهن نبشی 4 سانتی متر مهار شود

تلفن همراه: 09122345220
تابلوی اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف ، نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت . در کرج
برق فشار ضعیف - ایزولاسیون - تابلو مسی - تابلو مسی - تابلوهای برق فشار ضعیف


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: اقای نصیری
ایمــیل:
تلفن:
02636303368-02636317350
موقعیت: تهران
آدرس: لبرز -جاده ماهدشت -ابتدای خیابان پدم،شرکت پدم،انتهای خیابان پدم سوم
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 6
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: اقای نصیری
در مـورد: تابلوي اصلي توزيع نيروي برق فشار ضعيف ، نوع ايستاده قابل دسترسي
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com